Dernek Tüzüğü

İNSAN HAKLARI  VE MAZLUMLAR İÇİN DAYANIŞMA DERNEĞİ

THE ASSOSCIATION OF HUMAN RIGHTS AND SOLIDARITY FOR OPPRESSED PEOPLE

(MAZLUMDER) TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 - (1) Derneğin adı, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği’dir. Kısa adı MAZLUMDER’dir. Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dur.

DERNEĞİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ

Madde 2 - (1) Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında uygun gördüğü ülke ve illerde bir şube; şube bulunmayan yerlerde temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3 -

 1. İnsan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, bu sebeple de zulüm niteliği taşıyan; ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin kaldırılması, zulme uğrayan başta insan olmak üzere bütün varlıkların doğalarının korunması amacıyla her türlü mücadeleyi vermektir.
 2. Kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü işkence, hakaret ve tecavüze karşı mücadele vermek; zalimleri ve zulmü teşhir etmektir.
 3. Mağdur ve mazlumlarla dayanışmak amacıyla her türlü maddi ve hukuki yardımda bulunmaktır.

DERNEĞİN FALİYETLERİ

Madde 4 - Dernek amacına ulaşabilmek için yurtiçinde ve yurt dışında aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 1. İnsan haklarının korunması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerin de bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; halka yönelik özel video sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
 2. Dernek amacı doğrultusunda her türlü toplantı ve gösteriler yapar, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenler, sergiler açar, kermesler düzenler; film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunur.
 3. Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmalarının sonuçlarım basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşrettirir.
 4. İnsan haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını izler.
 5. Maddi hiçbir karşılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımlarda bulunur ve bu amaçla kampanyalar düzenler.
 6. Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, iktisadi işletmeler, eğitsel, tıbbi, istişari vb. birimler kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.
 7. Dernek amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
 8. Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz edinebilir, insan hakları savunucularının yetişmesini sağlamak amacıyla burslar verir, akademik çalışmaları finanse eder, yurt dışına öğrenci gönderir. Dernekler Kanunun hükümleri saklıdır.
 9. Dünyanın her yerindeki hak ihlallerini izler, gerekli yasal prosedürün tahakkuku halinde bu ihlallerin son bulabilmesi için tüzüğündeki tüm ilke ve esaslar çerçevesinde faaliyetler gösterir.

ÜYELİĞE BAŞVURU

Madde 5 - Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes, derneğe üye olmak için başvurabilir.

ÜYELİĞE KABUL

Madde 6 - (1) Derneğe üye olmak isteyenler, bu taleplerini üye giriş bildirim formunu doldurarak ikamet ettikleri yerdeki şube yönetim kuruluna; orada şube yoksa en yakındaki şube yönetim kurulu başkanlığına bildirirler. Şube yönetim kurulu üyelik için yapılacak müracaatları otuz gün içerisinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. İkamet edilen yerde şube kurulması halinde üyelik, yeni kurulan şubeye intikal eder. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Şubeler, her ay sonunda üyeliğe kabul edilenleri genel merkeze bildirirler. Dernek kurucu üyeleri, derneğin asıl üyeleri, ikamet ettikleri yerdeki veya en yakındaki şubeye üyelik hakları aktarılır, insan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan veya insan hakları alanındaki çalışmalarından dolayı gerek gördüğü kişilere Genel Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilir. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmadığı gibi, üyelik vecibelerini yerine getirme zorunluluğu da yoktur.

(2) Derneğin bir şubesine başvurusu sonucu üye olarak kabul edilen kişinin, derneğin diğer bir şubesinde üye olarak kabulü yapılamaz.

(3) Genel Kurul tarafından kapatılmasına karar verilen şubelere bağlı bulunan dernek üye ve delegelerinin, üyelik ve delegelikleri kendiliğinden sona erer.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Madde 7 - (1) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler genel merkez genel kurulunda bu haklarını seçtikleri delegeler vasıtası ile kullanırlar. Her üye üyeliği süresince dernek faaliyetlerini izleme, gerektiğinde katılma, her halde kendi doğal çevresinde derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetler içerisinde bulunmakla görevlidir.

(2) Genel ve yerel seçimlerde cumhurbaşkanı, milletvekili veya belediye başkan aday adayı veya adayı olacak üyeler, bu seçim kararının alınması üzerine on beş gün içinde dernek ve şube organlarında bulunan görevlerinden istifa etmek zorundadır.

(3) Dernek ve şubeler siyasi partilerin faaliyetlerine ev sahipliği yapamaz, siyasi partilerin düzenlediği bildiri ve açıklamalara ortak olamaz, siyasi partilerin aktör olduğu gösteri ve protestolara katılamaz; üyelerini anılan faaliyetlere yönlendiremez.

(4) Şube Başkanları şube Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu kararı olmaksızın, dernek dışı bildiri ve açıklamalara dernekteki görev ve sıfatlarını kullanarak veya kullanmayarak imza veremez ve katılamaz. Bu durumda açıklama ve bildirinin şahsi fikir olduğu savunması yapılamaz.

(5) Şube organlarında görevli üyeler, Yönetim Kurulu; genel merkez organlarında görevli üyeler Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu Kararı olmaksızın dernek dışı bildiri ve açıklamalara dernekteki görev ve sıfatını kullanarak imza veremez ve katılamaz.

(6) Dernek ve şube organlarında görev alan üyeler, görevlerinden ayrılmaları sonrasında, dernekteki eski görev ve sıfatlarını kullanarak basına demeç veremez, açıklama yapamaz, beyanda bulunamaz. Bu açıklama ve beyanlar derneği bağlamaz.

ÜYELİĞE GİRİŞ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Madde 8 - Üye, üyeliğe kabul edildikten sonra giriş aidatı olarak bir aylık peşin aidat öder. Yıllık aidat miktarı, Genel Kurulca 60 YTL olarak belirlenmiştir. Aidat miktarı her Genel Kurulda, bir sonraki dönemin Aralık ayından itibaren geçerli olmak üzere belirlenerek ilan edilir. Genel Kurul, Derneğin ağır borç yükü altında olması, masraflarını karşılayamaması halinde; borçların tasfiyesi ve zorunlu giderlerin karşılanması için, belirlenen aidat miktarını yıl içinde üst sınıra kadar arttırmaya karar verebilir. Bu durum bir şube için söz konusu olduğunda ilgili şube yönetim kurulunun teklifi ile genel yönetim kurulunca o şubede uygulanmak üzere alınır. Bu fıkra hükmünün yerine getirilmesinde aidatlara ilişkin hükümler uygulanır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9 - Hür üye ayrılma isteğini yazılı olarak bağlı bulunduğu şubeye bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10 - Dernek tüzüğüne göre, üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda üye, bağlı bulunduğu şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Şube Yönetim Kurulu üyenin yazılı savunmasını aldıktan sonra bir yıl içerisinde karar verir. Çıkarılmaya ilişkin karar sürecinde Şube Yönetim Kurulu üyenin dernek organlarındaki görev ya da görevlerini askıya alabilir. Üyelikten çıkarılan kişi şube genel kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz ilk genel kurulda gündeme alınarak karar bağlanır. Üyelikten çıkan ya da çıkarılan üye, üye kayıt defterinden silinir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Madde 11 -

 1. Dernek amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunma,
 2. Dernek çalışmalarım ağır biçimde aksatma,
 3. Toplum nezdinde "yüz kızartıcı" tavır ve davranışlar içinde olma ya da bu yönde ün kazanmış olmak.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 12 - Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:

 1. Üyenin ölmesi,
 2. İstifa etmesi,
 3. Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,
 4. Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,
 5. Üyelik aidatının yazılı bildirimine rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

DERNEK ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

DERNEK ORGANLARI

Madde 13 -

 1. Genel Kurul,
 2. Genel Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULU

Madde 14 - Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organı olup doğal ve seçilmiş delegelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü toplanır.

 1. Doğal Delegeler: Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulları asil üyeleri Genel Kurul doğal delegeleridir.
 2. Seçilmiş Delegeler: Şubenin en son dernek Genel Kuruluna katılan üye sayısı esas alınarak 15 üye için birer delege seçilir. 15’i bulunmayan sayılar dikkate alınmaz.

DERNEK GENEL KURULU TOPLANTILARI

Madde 15 -

 1. Olağan Toplantı:0lağan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında, Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, genel merkezin bulunduğu ilde veya Genel Yönetim Kurulunun kararıyla başka bir ilde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.
 2. Olağanüstü Toplantı: Genel Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hâkimliği’nden toplantının yapılmasını talep edebilir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde 16 - Genel kurul, yönetim kurulunca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Madde 17 - Genel Kurul toplantılarının gündemi Genel Yönetim Kurulunca oluşturulur. Olağanüstü toplantı yapılması durumunda genel kurulun toplantıya çağırılmasını talep eden dilekçede belirtilen gündem maddesinin toplantı gündemine alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 18 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz

TOPLANTININ YAPILIŞI

Madde 19 - Dernek Genel Kurul toplantıları; günü saati yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile yapılır. Bugün çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. Diğer hususlarda yasa ve yönetmelikte bildirilen usullere uyulur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 20 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.

KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ İLE SEÇİLENLERİN BİLDİRİMİ

Madde 21 - Genel Kurula ancak 13. Maddede gösterilen üyeler katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22 - Genel Kurul;

 1. Dernek organlarından Genel Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçmek,
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 3. Dernek Genel Kurulunca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilanço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak, kararlar almak,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Bir sonraki dönem içerisinde yapılacak yeni çalışma konuları tespit etmek,
 6. Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizamî hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Derneğin yurt içinde ve yurt dışında şube açıp kapatması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,
 8. Dernekten çıkarılmasına karar verilen ve çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
 9. Derneğin, federasyon/lar oluşturması, var olan federasyon/lara katılması veya ayrılmasına karar vermek,
 10. Derneğin feshedilmesine karar vermek,
 11. Sandık kurulması-kaldırılması hakkında karar vermek,
 12. Dernekler Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

GENEL YÖNETİM KURULU KURULUŞU

Madde 23 - Genel Yönetim Kurulu iki yıl için seçilen yirmi beş üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

GENEL YÖNETİM KURULU GÖREV PAYLAŞIMI

Madde 24 - Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinde dokuz kişilik Merkez Yürütme Kurulu, seçilen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasından da bir Genel Başkan bir Genel Sekreter, dört Genel Başkan Yardımcısı, iki Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Muhasip seçer.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

Madde 25 - Genel Yönetim Kurulu karar almak suretiyle gerekli gördüğü periyotlarda olağan ve Merkez Yürütme Kurulu ya da Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3'ünün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üye, GYK üyeliğinden çekilmiş sayılabilir. Asil üyelikler boşalırsa, yerlerine seçilme sıralarına göre yedek üyeler arasından üye asil üyeliğe getirilir. Genel Yönetim Kurulu üye sayışı yedek üyelerin de asil üyelik sıfatını kazanmaları sonrasında asil üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde Genel Kurul toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26 - Genel Yönetim Kurulu;

 1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
 2. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,
 3. Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırmak
 4. Genel Kurul Toplantılarının gündemini hazırlamak,
 5. Dernek şube kurucularına yetki vermek
 6. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek
 7. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve alt yapıları kurmak veya kaldırmak,
 8. Dernek işlerini yürütmek üzere, dernek üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 9. Dernek iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kuralların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 10. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada husumete ehil olmak,
 11. Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak,
 12. Gerektiğinde yasa ve tüzükle kendisine verilen yetkilerin bir bölümünü Merkez Yürütme Kuruluna ya da derneğin bir başka birimine devretmek,
 13. İnsan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerek gördüğü kişilere onursal üyelik vermek,
 14. Yurt içinde ve yurtdışında, ileride şube açılması düşünülen ya da şube açılması imkanı bulunmayan il ya da ilçelere, temsilci atamak ve temsilcik ihdas etmek veya feshetmek,
 15. Üyeler hakkında disiplin soruşturması açmak ve disiplin cezası vermek
 16. Derneğin platform oluşturması, var olan platformlara katılması veya ayrılmasına karar vermek,
 17. Yasa ve yönetmelikler gereği verilen yetkileri kullanmak görev ve yetkilerine sahiptir.
 18. Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen hususlarda Genel Yönetim Kurulu yönetmelik çıkarta bilir. 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Madde 27 - Genel Yönetim kurulunca kendi içinde seçilen dokuz kişilik Merkez Yürütme kurulu, karar almak suretiyle gerekli gördüğü periyotlarda olağan ve ayrıca Genel Başkanın ya da üç üyenin çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu, çekilen üyenin yerine Genel Yönetim Kurulu asil üyelerinden birisini veya seçilme sıralarına göre yedek üyelerden birisini Merkez Yürütme Kurulu asil üyeliğine getirir. Merkez Yürütme Kurulu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular, verilen görevleri yapar.

GENEL BAŞKAN VE YARDIMCILARI

Madde 28 - Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık eder, gerektiğinde genel yönetim ya da merkez yürütme kurulunun kararı üzerine dernek adına demeç verir. Böyle bir karar olmadan verilen demeç ve açıklamalar şahsi fikirlerin beyanı sayılır.

Genel Başkan ardı ardına üç dönem için seçilebilir.

Genel Başkan Yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında görevi ile sınırlı olarak Genel Başkanın yetkilerini kullanır. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkanın görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETER VE GENEL MUHASİP

Madde 29 - Genel Sekreter Derneğin bütün yönetim ve yazışma işlerini yürütür. Genel Sekreter Yardımcıları Genel Sekreterin verdiği işleri yürütür.

Genel Muhasip: Derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETLEME KURULU

Madde 30 - Denetleme Kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler. Toplantılara Denetleme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Asil üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde, yedek üyeler, seçilme sıralarına göre asil üyeliğe getirilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ-İÇ DENETİM

Madde 31 - Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları Yönetim Kuruluna bildirmek,
 2. Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkında görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunmak,
 3. Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 4. Dernek Genel Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
 5. Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ ve DİSİPLİN CEZALARI

Madde 32 - Yönetim kurulları, her türlü disiplin cezasını vermeye yetkilidir. Yönetim kurulu üyesinin disiplinsizliği halinde, o üyenin toplantıya katılımı olmadan, diğer üyelerin kararıyla disiplin cezası verilir. Dernek üyeleri hakkında aşağıda yazılı olan disiplin cezaları verilebilir.

 1. Uyarma,
 2. Kınama,
 3. Üyelikten çıkarma.

ŞUBELER

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 33 - Genel kurul gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Genel yönetim kurulu tarafından şube kuruluş ölçütlerinin oluştuğuna kanaat getirildiğinde kuruluş için yetki verilir. Genel Yönetim Kurulu tarafından, yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirine yazıyla başvurulur. Yasa ve yönetmelikte belirtilen belgeler eklenir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 34 - Şube organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu veya denetçiden ibarettir.

GÖREV VE YETKİLERİ

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 35 - Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulu'nun, Denetleme Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri ile Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy açık tasnifle yapılır. Şubeler olağan genel kurul toplantısını, dernek genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 36 - Şube Yönetim Kurulu'na, Şube Genel Kurulunun yapılacağı takvim yılından önceki yılın son günü itibariyle kayıtlı üye sayısına göre;

 1. 1 ila 50 arasında üyesi bulunan şubeler için 5 asil,  5 yedek
 2. 51 ila 100 arasında üyesi bulunan şubeler için 7 asil 7 yedek
 3. 101 ila 1000 arasında üyesi bulunan şubeler için 9 asil, 9 yedek
 4. 1001 ila 2000 arasında üyesi bulunan şubeler için 11 asil, 11 yedek

2001 ve üstü üyesi bulunan şubeler için 13 asil, 13 yedek üye seçilir 

Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer,

Şube Yönetim Kurulu:

 1. 5 üyeden oluşuyorsa 1 başkan yardımcısı
 2. 7 ve 9 üyeden oluşuyorsa 2 başkan yardımcısı
 3. 11 üyeden oluşuyorsa 4 başkan yardımcısı
 4. 13 üyeden oluşuyorsa 6 başkan yardımcısı seçer.

Şube Yönetim Kurulları kendi üyeleri içerisinden 1 sekreter ve 1 muhasip üye seçer.

Genel Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç 6 ay içerisinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlara da toplanır. Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde kalan yedek üyeler seçilme sıralarına göre göreve çağrılırlar. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.

ŞUBENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 37 - Yönetim Kurulu;

 1. Şubenin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
 2. Şubenin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,
 3. Şube Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 4. Şube Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
 5. Şubenin çalışmalarına ilişkin Genel kurulda alınan kararları yürütmek,
 6. Şube gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve alt yapıları kurmak veya kaldırmak,
 7. Şube işlerini yürütmek üzere, şube üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,
 8. Üyeler hakkında Disiplin soruşturması açmak ve disiplin cezası vermek
 9. Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak,
 10. İnsan Hakları Mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerek gördüğü kişilere onursal üyelik vermek,

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCILARI

Madde 38 -  Şube yönetim kurulu başkan yardımcıları, yönetim kurulu başkanının verdiği görevleri yapar. Yönetim kurulu başkanının yokluğunda ona vekâlet ederek her türlü görev yapar ve yetkilerini kullanır.

ŞUBE DENETLEMEN KURULU

Madde 39 - Şube denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Denetleme kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara şube denetleme kurulu başkanı başkanlık eder. Toplantılara üst üste iki defa gelmeyen asil üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asil üyenin yerine seçilme sıralarına göre ilk yedek üye asil üyeliğe getirilir.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 40 - Şube denetleme kurulu aşağıda ki görevleri yapar.

 1. Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna bildirmek.
 2. Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,
 3. Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,
 4. Dernek şube yönetim kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
 5. Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

PLATFORMLARA KATILMA

Madde 41 – (1) Dernek yurtiçinde ve yurtdışında; amaçları ile ilgisi bulunan diğer dernekler, vakıf, sendika, baro ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir, var olan platformlara katılabilir, ayrılabilir.

(2) Dernek ve şubeler, siyasi partilerin üye veya bileşeni olduğu platformlara katılamaz.

TEMSİLCİLİK

Madde 42 – (1) Temsilcilik, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birim olarak açılır. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

(2) Yurtiçinde ve yurtdışında, il ya da ilçelere Genel Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir.

(3) Temsilcilik bulunan ilde şube açılması halinde temsilcilikler kendiliğinden sona erer. Ancak illerde faaliyet gösteren şubelerin yazılı olarak talep etmesi ve Genel Yönetim Kurulunca uygun bulunması halinde ilçelerde temsilcilik açılabilir. Bu durumda şubenin gösterdiği üyeler Genel Yönetim Kurulu tarafından temsilci tayin edilir ve ilgili şubenin talep etmesi halinde temsilciliğin kapatılması zorunludur.

(4) Temsilciliğin süresi yeniden seçilen Genel Yönetim Kurulunun faaliyet dönemini kapsar. Yeni seçilen Genel Yönetim Kurulu iki ay içinde mevcut temsilciliklerin devam etmesine karar vermez ise temsilcilikler kendiliğinden sona erer.

DERNEK EKLENTİLERİ ve SANDIK KURMA

Madde 43 - Dernekler yasası ve ilgili yönetmeliklerde bildirilen derneklerin kurabileceği lokal ve diğer tüm eklentiler yönetim kurulu kararı ile kurulabilir.

Dernek Genel Kurulu kararı ile üyelere kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.

ORTAK PROJE YÜRÜTME

Madde 44 - Dernek ulusal ve uluslararası STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla proje ortaklığı ve işbirliği yapabilir. Bu tür çalışma ile bu çalışmanın merkez veya şubelerden hangisi tarafından yürütüleceğine genel yönetim kurulu karar verir.

BORÇ YÜKLEYEN İŞLER

Madde 45 - Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile yönetim kurulunun kararıyla belirlenen miktarı aşan tüm harcamalarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile birlikte muhasibin imzalarının bulunması zorunludur. Diğer harcamalar, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya muhasibin tek imzasıyla yapılabilir.

GELİRLER VE MALLAR

Madde 46 - Derneğin gelirleri; aidatlar, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri, harcama belgeleriyle yapılır. Bu belgelerin saklama süreleri beş yıldır. Aidatlar şubelerce toplanır. Toplanan aidatların %’i en geç her ayın 15’ine kadar genel merkeze gönderilir.

OYLAMA ve DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 47 - Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Tüzük değişikliği ise Yönetim Kurulunun veya üyelerin 1/5’nin yazılı isteği ve Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’sinin kabul oyu ile yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 48 - Derneğin feshine dernek Genel Kurulu karar verir, ilk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde 49 - (1) Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.

(2) Şubenin kapatılması kararı üzerine Genel Yönetim Kurulu idari ve mali tasfiye işlemlerini yürütmek Dernek üyesi üç kişiyi görevlendirir. Kapatılan şubenin tasfiye işlemleri, Genel Kurul Kararından itibaren üç ay içinde tamamlanır.

TAMAMLAYICI HÜKÜM

Madde 50 - Bu tüzükte belirtilmeyen hususlarda: medeni kanun, dernekler kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir. Yasaların değişmesi halinde tüzük değişikliği ilk genel kurula kadar bekletilerek yasa hükümleri aynen uygulanır.

Geçici Madde 1 - Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Başkanları üst üste en fazla 3 dönem için seçilebileceklerdir. Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Başkanları için belirlenen bu süre 2011 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısı ile başlar. Hiçbir şekilde Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı ve Şube Başkanları üst üste 3 dönemden fazla başkanlık görevi yürütemez.

Geçici Madde 2 - Derneğin 31.05.2009 tarihinde yapılan genel merkez olağan genel kurul toplantısı sonrasında, tüm şubeler bundan sonraki ilk olağan genel kurul toplantılarını 2011 yılı Mart ayı içinde yaparlar.

Geçici Madde 3 - İşbu Tüzüğün 42’nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Genel Yönetim Kurulu iki ay içinde temsilciliklerin durumunu karara bağlar. Aksi halde mevcut temsilcilikler kendiliğinden sona erer.

Geçici Madde 4 - İşbu Tüzüğün 23, 24 ve 27’nci maddeleri, derneğin ilan edilecek ilk Olağan Genel Kurulunun birinci toplantı tarihinde, diğer maddeleri kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Şube ve Temsilcilerimiz
agri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Ağrı Şubesi
Adres: Yavuz Mahallesi Kağızman Caddesi Bedran Erat Center K:1 No:50 Ağrı
E-posta: agri[a]mazlumder.org | Telefon: | Faks: (472) 215 37 78

Ziyaretçi Sayımız : 2654553

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari